Promocje
Puszcza Kampinoska 1:40 000 TAR
Puszcza Kampinoska 1:40 000 TAR
14,99 zł 1,00 zł
szt.
Puszcza Kampinoska 1:40 000 TIF
Puszcza Kampinoska 1:40 000 TIF
14,99 zł 1,00 zł
szt.
Puszcza Kampinoska 1:40 000 KMZ
Puszcza Kampinoska 1:40 000 KMZ
14,99 zł 1,00 zł
szt.
Regulamin

§1
Definicje

Sklep – serwis transakcji on-line prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.e-map.pl.

Sprzedawca – ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości : 50 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zawierająca Umowy w oparciu o Regulamin.

Plik - plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść (w szczególności mapy elektroniczne) przeznaczona do odczytania (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na Urządzeniu Elektronicznym (za pomocą dedykowanych aplikacji).

Urządzenie Elektroniczne - urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz odczytu plików elektronicznych (np. komputer osobisty, smartfon, tablet).

Sprzedaż Pliku - odpłatne udostępnienie Pliku przez Sprzedawcę na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest:
    a. usługa dostępu do Konta;
    b. sprzedaż Plików.

Konto – funkcjonalność Sklepu przypisana Klientowi o statusie zarejestrowanego użytkownika, identyfikowana za pomocą unikalnego oznaczenia (adresu e-mail) i hasła, umożliwiającą nabywanie Plików elektronicznych za pośrednictwem Sklepu.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca dokonywanie transakcji online, umożliwiająca w szczególności: wpisywanie kodu promocyjnego, ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość, dane do faktury, sposób płatności i dostawy.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Biuro Obsługi Klienta – dział przedsiębiorstwa Sprzedawcy zajmujący się obsługą relacji z Klientem dostępny pod numerem telefonu 22 666 04 05 oraz adresem poczty elektronicznej mapyelektroniczne@e-map.pl.

§2
Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 2. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość dotycząca potwierdzenia rejestracji.
 3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy na dostęp do Konta. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostaje utworzone Konto, które przypisane jest indywidualnie do Klienta za pomocą adresu e-mail oraz hasła.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu rejestracji, poprzez kliknięcie linku otrzymanego w wysłanej wiadomości rejestracyjnej, na podany adres e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest do podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych oraz do aktualizowania ich w trakcie korzystania ze Sklepu.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W przypadku, gdy hasło do Konta zostało przejęte przez inne osoby Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.
 7. Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna dla możliwości korzystania ze Sklepu, w tym nabywania Plików, jednakże Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 8. Umowa na dostęp do Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Kupującego i Sprzedawcę na zasadach określonych poniżej.
 9. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem może w każdym czasie rozwiązać umowę dostępu do Konta za wypowiedzeniem przesłanym Sprzedawcy na adres mailowy Biura Obsługi Klienta lub poprzez usunięcie swojego Konta.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę dostępu do Konta zawartą z Klientem będącym zarejestrowanym użytkownikiem w trybie natychmiastowym i zablokować jego Konto, jeśli:
      a. cel rejestracji lub sposób korzystania z Konta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
      b. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności narusza prawa osób trzecich, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa;
      c. Klient wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, prowadzi działalność komercyjną lub reklamową, w tym, dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta;
      d. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu z Klientem;
      e. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta w związku z rejestracją danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta;
      f. Klient zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania podanych przez siebie danych osobowych.

 §3
Zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji

 1. Sklep sprzedaje Pliki map elektronicznych, z których można korzystać za pomocą wielu aplikacji na różnych Urządzeniach elektronicznych. Za działanie aplikacji odpowiadają ich producenci. Informacje dotyczące dostępności i wymagań sprzętowych aplikacji dostępne są u ich producentów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie przez Klienta nieprawidłowej wersji Pliku oraz za błędy w działaniu aplikacji dedykowanych do jego otworzenia.
 3. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za wyjątkiem okresów niezbędnych przerw serwisowych.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Plików. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Wiadomość potwierdzająca treść złożonego zamówienia, zawiera pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
      a. dokonać wyboru zamawianych Plików;
      b. dokonać wyboru sposobu dostawy i formy płatności;
      c. dokonać wyboru opcji zakupu:
          I.„Nie mam jeszcze konta” (utworzenie konta),
          II. „Zakupy bez rejestracji”,
          III. „Mam już konto w sklepie”.
      d. poprawnie wypełnić formularz zamówienia podając dane identyfikujące Klienta oraz niezbędne do wystawienia faktury VAT jak i wysyłki (adres, kod miejscowości, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki (jeżeli jest inny niż adres Klienta).
 6. Ceny Plików prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki oraz wszelkie inne opłaty wymagane przez przepisy prawa polskiego.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do Plików oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w dowolnym momencie. Zmiana ceny nie wpływa na już złożone zamówienia będące w trakcie realizacji.
 8. Sprzedaż Plików może odbywać się na zasadach promocji. Zakup na zasadach promocji może być uzależniony od podania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 9. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnym. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Zabrania się dalszego rozpowszechniania Plików map, w szczególności: wielokrotnego wykonywania kopii Plików i dalszego rozpowszechniania, publikowania Pliku z mapą (lub jej fragmentów) w Internecie lub innych mediach, umieszczania Pliku z mapą w jakiejkolwiek bazie danych. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku, wymaga pisemnej zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 10. Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Pliki można również pobrać po zalogowaniu do swojego konta, z zakładki „Moje konto”. Plik można będzie pobrać maksymalnie 3 razy, w ciągu 7 dni od dokonania płatności.
 11. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.
 12. Brak wpływu za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje anulowanie tego zamówienia.

§4
Forma płatności i dostawy

 1. Płatność przelewem elektronicznym (przedpłata) jest jedyną dostępną formą płatności za zakup Plików elektronicznych.
 2. Pośrednikiem w procesie płatności elektronicznej jest serwis Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.
 3. Wysyłka Plików realizowana jest na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Dodatkowo, po zalogowaniu do swojego konta, Pliki są dostępne w zakładce „Moje konto”.
 4. Wraz z zakupionym Produktem każdy Klient otrzymuje od Sprzedawcy jako dowód zakupu fakturę VAT.

§5
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także, gdy Pliki posiadają wady fizyczne lub prawne.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty pozbawione wad. W przypadku, gdy Plik posiada wady Klient może złożyć reklamację z tego powodu w terminie do 2 (dwóch) lat od daty otrzymania Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. Składając reklamację Klient może żądać wymiany Pliku wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Cywilnego Kupujący może także żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 3. Reklamacje należy składać na adres mapyelektroniczne@e-map.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja powinna dotyczyć przypadków gdy:
      a. Plik jest uszkodzony;
      b. Plik nie uruchamia się;
      c. mapa nie odpowiada opisowi określonemu w zamówieniu.
 4. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Klient niebędący Konsumentem nabywający Plik w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych Pliku na zasadach ogólnych określonych przez właściwe przepisy prawa, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest ograniczona do ceny za jaką Klient nabył Plik.
 6. Poza wskazanymi powyżej uprawnieniami wynikającymi z przepisów o rękojmi Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji na Pliki.

§6
Odstąpienie do Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów:
      a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
      b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 4. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od realizacji zamówienia. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem strony internetowej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, podczas składania zamówienia.

§7
Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

 1. Sprzedawca informuje, że na stronach internetowych Sklepu prezentowane są materiały chronione prawem własności intelektualnej. Ochronie podlegają w szczególności utwory w rozumieniu prawa autorskiego, bazy danych, znaki towarowe, logotypy, a także przyjęty układ i dobór kolorów. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabronione jest w szczególności:
  pobieranie zawartości baz danych, i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na stronach internetowych Sklepu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług dostępnych w Sklepie, za wyjątkiem:
      a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na wykonywanie niezbędnych czynności konserwacyjnych, organizacyjnych lub związanych z modyfikacją funkcjonalności Sklepu;
      b. rozwiązania z Klientem Umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie;
      c. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających świadczenie Usług, które są niezależne od Sprzedawcy, w szczególności choć niewyłącznie: awarie dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarie serwerów, nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnej, wystąpienie zjawisk siły wyższej.
 3. Korzystanie ze Usług świadczonych w oparciu o Regulamin, w szczególności dokonywanie zakupu Plików wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
      a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
      b. aktualna lub do trzech wersji wstecz, przeglądarka internetowa (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera) z włączoną opcją akceptowania plików cookies oraz obsługą JavaScript;
      c. aktywne konto e-mail.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta powstałe w wyniku:
      a. korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
      b. blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta;
      c. dokonania transakcje przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta, w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta, przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Plików lub opóźnienie w dostawie Plików albo wystąpienia innych nieprawidłowości procesu realizacji zamówienia, jeśli powstały one na skutek podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych do wysyłki, w szczególności nieprawidłowego lub niedokładnego adresu e-mail.

§8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas korzystania ze Sklepu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) jest ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości : 50 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849 (dalej: Sprzedawca).
 2. Dane osobowe podane przez Klientów Sprzedawca przetwarza zgodnie z postanowieniami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych w zakresie przetwarzania danych osobowych przepisów prawa. Dane te wykorzystane są przez Sprzedawcę w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i RODO) - wyłącznie w zakresie niezbędnym do sprzedaży Plików oraz świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu obsługi transakcji sprzedaży, w tym jej rozliczenia oraz archiwizacji oraz spełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i RODO) w zakresie rozpatrzenia reklamacji, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń, promowania towarów i usług (marketing bezpośredni).
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ExpressMap Polska Sp. z o.o., ul. Miejska 4a, 01-352 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: mapyelektroniczne@e-map.pl.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację praw wynikających z RODO, w szczególności: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Klientów, w szczególności adresy poczty elektronicznej będą wykorzystywane do przesyłania Informacji handlowych (newsletter) wyłącznie wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Po wyrażeniu zgody Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu e-mailu zawierającym Newsletter lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się stronie internetowej Sklepu.
 7. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę: 

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości : 50 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Zawarcie oraz realizacja umowy

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  Obsługa procesu składanych reklamacji

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

  Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

  Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

  Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych) 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, hostingu, serwisu IT, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi outsourcingu księgowości, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
      a. okres realizacji umowy– w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy;
      b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji;
      c. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
      d. do momentu wniesienia przez sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
      e. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
      a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
      b. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji;
      c. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
      d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Informacja o Plikach prezentowanych na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikających na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
  Kupujący będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do  ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na warunkach Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu drogą e-mail lub poprzez informacje zamieszczoną w systemie logowania do Konta lub w innym widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany w treści Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo do rozwiązania Umowy informując o tym niezwłocznie Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na zamówienia rozpoczęte przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2019 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl